Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Obchodní podmínky prodeje ojetých vozidel (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy vznikající při koupi ojetých osobních a užitkových vozidel mezi společností VYSOČINA AUTO GROUP a.s., IČ 26026627, se sídlem Rozkoš 145, 396 01 Humpolec, spisová značka B 2430 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „Prodávající“) a právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou v Kupní smlouvě, jako kupujícím na straně druhé (dále také „Kupující“ a společně s Prodávajícím dále také jen „Smluvní strany“).
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“) nedílnou součástí každé kupní smlouvy týkající se koupě ojetých osobních a užitkových vozidel (dále jen „Automobil“ a „Kupní smlouva“) Kupujícím od Prodávajícího.

Článek II.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouva je uzavřena podpisem oběma Smluvními stranami. 
 2. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před uzavřením Kupní smlouvy.

Článek III.

KUPNÍ CENA

 1. Není-li písemně sjednáno jinak, kupní cenou se rozumí cena Automobilu včetně výbavy a všech doplňků uvedená v Kupní smlouvě.

 

Článek IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Pokud není písemně sjednáno jinak, kupní cena se hradí takto:

  • Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu zálohu na kupní cenu v dohodnuté výši s ohledem na typ Automobilu a jeho výbavu, nejméně však ve výši 10.000,- Kč, a to buď (i) v hotovosti k rukám Prodávajícího v den podpisu Kupní smlouvy Kupujícím, nebo (ii) bezhotovostním převodem nejpozději do 5-ti dnů od podpisu Kupní smlouvy Kupujícím. V případě neuhrazení zálohy se jedná o podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího a Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

  • Nejpozději v den předání Automobilu při podpisu předávacího protokolu uhradí Kupující zbývající část kupní ceny Prodávajícímu, přičemž uhrazení zbývající části kupní ceny může proběhnout v hotovosti, nebo může být kupní cena zaplacena bankovním převodem. 

 2. Bezhotovostní platba se považuje za řádně provedenou a placená částka se považuje za řádně uhrazenou až v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
 3. Kupující je povinen zaplatit zálohy a zbývající části kupní ceny Prodávajícímu bezhotovostním převodem, jsou-li splněny podmínky pro povinnost provést platbu bezhotovostně ve smyslu zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
 4. Vlastnické právo k Automobilu přechází na Kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny; toto ujednání představuje sjednání výhrady vlastnického práva k Automobilu.
 5. Kupuje-li Automobil Kupující za finanční prostředky nacházející se ve společném jmění manželů, Kupující prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšlené koupi Automobilu dle Kupní smlouvy za tyto finanční prostředky a že tento s tím vyslovil souhlas.

Článek V.

DODACÍ PODMÍNKY

 1. Povinnost odevzdat Automobil Kupujícímu je Prodávajícím splněna dnem, kdy je Automobil připraven k převzetí v provozovně nebo v sídle Prodávajícího a Kupujícímu je umožněno Automobil převzít.
 2. Dodací lhůta uvedená v Kupní smlouvě je předběžná (předpokládaná) a o přesném termínu předání Automobilu bude Prodávající vhodným způsobem Kupujícího informovat. V případě, že však Prodávající překročí předběžnou (předpokládanou) lhůtu k dodání o více než 12 týdnů, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
 3. Kupující je povinen Automobil převzít do 7-mi dnů od obdržení informace Prodávajícího o tom, že Automobil je připraven k převzetí v provozovně nebo v sídle Prodávajícího.
 4. Automobil je předáván na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami. Od okamžiku převzetí Automobilu Kupující plně odpovídá za dodržování veškerých právních předpisů tykajících se provozování vozidel na pozemních komunikacích a zajistí, že od tohoto okamžiku bude ohledně Automobilu uzavřena pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jinak odpovídá Prodávajícímu za veškerou škodu, která mu tím vznikne (včetně pokut uložených příslušným orgánem).
 5. Nebezpečí škody na Automobilu přejde na Kupujícího okamžikem převzetí Automobilu Kupujícím.

Článek VI.

PŘEVZETÍ AUTOMOBILU KUPUJÍCÍM

 1. Pokud Kupující nepřevezme Automobil ve lhůtě dle článku V.3 těchto Obchodních podmínek a neučiní-li tak ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené Prodávajícím, která nesmí být kratší než 7 dnů, je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat veškeré náklady vzniklé na skladování Automobilu, a to od prvního dne po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty. 
 2. Pokud Automobil nebude Kupujícím převzat ani v dodatečné přiměřené lhůtě k převzetí, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu jejího porušení Kupujícím a Automobil použít k dalšímu prodeji a výtěžek použít na úhradu vzniklých nákladů souvisejících se skladováním a dalším prodejem Automobilu.
 3. Kupující podpisem Kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek prohlašuje, že:
  1. mu bylo prodávajícím umožněno uskutečnit s vybraným Automobilem zkušební jízdu v délce nejméně 5 km tak, aby se mohl řádně seznámit s funkčností Automobilu a s jeho technickým stavem.
  2. mu bylo Prodávajícím umožněno prohlédnout si automobil před jeho koupí na rampě v prostorách Prodávajícího, a to za účasti Kupujícího i jím přizvaného odborníka, kterého byl Kupující oprávněn kontrolou technického stavu automobilu a jeho prohlídkou pověřit.

Článek VII.

NÁROKY Z VAD AUTOMOBILU

 1. Kupující je povinen upozornit při převzetí Automobilu na chybějící vybavení nebo příslušenství a na případné zjevné vady, zjistitelné při přejímce a vyznačit je v předávacím protokolu, jinak ztrácí právo na jejich reklamaci.
 2. Záruka a záruční podmínky jsou stanoveny v záruční knížce k Automobilu. Podmínky stanovené v záruční knížce jsou pro Kupujícího závazné. Kupující tímto prohlašuje, že měl před uzavřením Kupní smlouvy možnost seznámit se s obsahem záruční knížky. 
 3. Povinnost Prodávajícího dodat řádně Automobil je splněna, pokud dodaný Automobil odpovídá schválenému typu Automobilu dle příslušného osvědčení o technické způsobilosti typu Automobilu platného v den jeho odevzdání. 
 4. Veškeré údaje o vzhledu, vybavení, výkonu, rozměrech, hmotnosti, konstrukci, použitých materiálech a ostatní údaje, udávané nebo publikované k reklamním a propagačním účelům dovozcem, výrobcem nebo Prodávajícím, mají vždy jen přibližnou povahu a nejsou přesnými údaji o vlastnostech a jakosti Automobilu, vyjma technických dat a údajů, uvedených v základním technickém popisu příslušného typu Automobilu a údajů o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2.
 5. Pokud je Kupní smlouva uzavřena Kupujícím, kterým je právnická osoba či podnikající fyzická osoba, je, a to i při vadném plnění, které je podstatným porušením Kupní smlouvy, vyloučeno právo Kupujícího z odpovědnosti za vady na (i) odstoupení od Kupní smlouvy a (ii) odstranění vady dodáním nového Automobilu bez vady, přičemž je zachováno pouze právo na (i) odstranění vady opravou Automobilu, případně výměnou vadného dílu, nebo (ii) přiměřenou slevu z kupní ceny. Toto omezení neplatí pouze v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou a tato brání Automobil užívat k účelu, ke kterému je Automobil běžně určen.

Článek VIII.

UJEDNÁNÍ V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE

 1. Tento článek VIII. Obchodních podmínek se použije pouze při uzavření Kupní smlouvy s Kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). V případě rozporu s ostatními ustanoveními Obchodních podmínek má tento článek VIII. přednost.
 2. Pokud je Kupní smlouva uzavřena Kupujícím-spotřebitelem, řídí se práva z vad a záruka za jakost Automobilu Občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a podmínkami stanovenými v záruční knížce. Kupující tímto prohlašuje, že byl s podmínkami stanovenými v záruční knížce před uzavřením Kupní smlouvy seznámen.
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je spotřebitel za to, že Automobil je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že Automobil při jeho převzetí má vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Automobilu a na základě reklamy jimi prováděné, že se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, a že Automobil vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů. 
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Automobilu v době 24 měsíců od převzetí, není-li Smluvními stranami sjednána nebo v záruční knížce určena doba delší.
 5. V případě uzavření Kupní smlouvy mimo obchodní prostory Prodávajícího dle § 1828 Občanského zákoníku může Kupující, který je spotřebitelem, odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Automobilu a nejpozději do 14 dnů od odstoupení vrátí Prodávajícímu Automobil, který od něho obdržel, a to v provozovně nebo v sídle prodávajícího, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Odstoupením se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu všechny peněžní prostředky, a to do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, nikoli však dříve, než mu Kupující vrátí Automobil.
 6. V případě odstoupení od Kupní smlouvy podle článku VIII.5 těchto Obchodních podmínek je Kupující povinen vrátit Automobil v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo odevzdáno společně s Automobilem. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Automobilu, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození Automobilu nad rámec běžného vyzkoušení Automobilu při běžném nákupu v kamenné provozovně. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy na základě článku VIII.5 těchto Obchodních podmínek v případě takového Automobilu, který byl upraven podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

Článek IX.

NÁROKY PŘI PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Trvá-li prodlení Kupujícího s plněním jakýchkoliv povinností vyplývajících z Kupní smlouvy déle než 30 dní, jedná se o podstatné porušení Kupní smlouvy a Prodávající je oprávněn kdykoliv během doby, kdy toto prodlení dále trvá, odstoupit od Kupní smlouvy. Uvedená lhůta neplatí a uvedené následky prodlení Kupujícího nastávají okamžitě v případě, že Kupující splnění své povinnosti výslovně odepře nebo s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem je patrné, že Kupující tuto povinnost nemůže splnit.
 2. Trvá-li prodlení Kupujícího s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy, zejména některé z povinností uvedených v článcích IV.1 a V.3 těchto Obchodních podmínek, déle než 30 dní, vzniká Prodávajícímu právo požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající výši zálohy uvedené v bodě III. Kupní smlouvy. Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká práva Prodávajícího na náhradu újmy ve výši přesahující výši sjednané smluvní pokuty, na kterou mu vznikne právo. 

Článek X.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE

 1. Kupující-spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z Kupní smlouvy v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz), (dále jen „ČOI“).
 2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Kupujícího-spotřebitele, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.
 3. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je Kupující-spotřebitel povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s Prodávajícím.
 4. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost Kupujícího-spotřebitele obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

Článek XI.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření Kupní smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností souvisejících s Kupní smlouvou Prodávající shromažďuje a dále zpracovává poskytnuté osobní údaje ve své databázi. Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující podpisem Kupní smlouvy dává Prodávajícímu a importérovi Automobilu  souhlas k tomu, aby Prodávající a importér Automobilu, obě případně prostřednictvím jiné osoby (zpracovatele) zabezpečující pro ně reklamní a propagační služby, zpracovávaly osobní údaje Kupujícího – jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, atd – a to za účelem nabízení obchodu a služeb (např. informování o slevových a jiných akcích) a průzkumu nabídky zboží a služeb prodávajícího importérovi Automobilu. Tento souhlas dává Kupující dobrovolně a na dobu neurčitou. Odvolat tento souhlas může kupující kdykoli zasláním e-mailu či dopisu Prodávajícímu.
 3. Kupující je tímto poučen, že má právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat na Prodávajícím (příp. importérovi Automobilu) vysvětlení v případě, že pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života Kupujícího nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.
 4. Kupující podpisem Kupní smlouvy dává Prodávajícímu souhlas k pořízení kopie občanského průkazu, případně jiného předloženého osobního dokladu, v souladu s ust. § 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, popř. v souladu s § 2 odst.3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, za účelem zanesení Prodávajícího do evidence zákazníků Prodávajícího, příp. zajištění změn v registru silničních vozidel.

Článek XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Postoupení pohledávek a převod dluhů vyplývajících z uzavřené Kupní smlouvy, stejně jako postoupení celé Kupní smlouvy, vyžadují vždy předchozí písemný souhlas Prodávajícího. 
 2. Všechna další ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím, kterými má dojít ke změně uzavřené Kupní smlouvy, musí mít písemnou formu. 
 3. Kupní smlouva, jakož i právní vztahy z ní vyplývající, se řídí českým právem a zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
 4. V případech, kdy je Kupujícím podnikatel, platí, že se nepoužije § 558 odst. 2 Občanského zákoníku a  obchodní zvyklosti se pro výklad Kupní smlouvy použijí až po ustanoveních Občanského zákoníku či jiných právních předpisů jako celku (přednost před obchodními zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení právních předpisů, která nemají donucující charakter).
 5. Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, když nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních stran.
 6. Pro případ, že je Kupující podnikatelem, vylučují Smluvní strany použití ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti.
 7. Bude-li jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z Obchodních podmínek a ostatní ustanovení budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto Obchodních podmínek. Prodávající a Kupující v takovém případě písemně ujednají takové ustanovení, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
 8. V případě, že po podpisu Kupní smlouvy ze strany Kupujícího do doby jejího splnění (resp. do splnění závazku z Kupní smlouvy) dojde se souhlasem Prodávajícího k uzavření leasingové smlouvy na Automobil uvedený v Kupní smlouvě nebo smlouvy obdobné mezi Kupujícím a třetí osobou (zejména leasingovou společností), uvedená Kupní smlouva se ke dni účinnosti leasingové (nebo jí podobné) smlouvy na základě dohody Kupujícího a Prodávajícího automaticky ruší. Prodávající a Kupující se dohodli, že uhrazená záloha na Automobil bude použita na úhradu zálohy dle uvedené leasingové nebo jí obdobné smlouvy.
 9. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2020.

 


V Humpolci.     Dne 5.1. 2020


        
Za VYSOČINA AUTO GROUP a.s.

.......................................
Jméno:
Funkce:


Kupující:

.......................................
Jméno: