(změna ze dne 14.02.2023)

Správce osobních údajů (dále jen "Správce"): 

Společnost: VYSOČINA AUTO GROUP a.s.
Sídlo: Rozkoš 145, Humpolec
IČ: 26026627

Firma je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 2430.

Subjekt údajů (dále jen "Subjekt"):

Jméno:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

 1. Subjekt tímto uděluje Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR).
 2. Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v cenových nabídkách a/nebo objednávkách a/nebo servisních zakázkách a/nebo při zakoupení zboží. Osobní údaje vyplněné v dokumentech, které nám podepisujete a jejich uchováváním správcem VYSOČINA AUTO GROU a.s., se sídlem Rozkoš 145, 396 01 Humpolec, provozovna: Znojemská 5641/94a, 568 01 Jihlava, IČ: 26026627, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2430 (dále jen "VAG", která bude dále používána).
 3. Správce bude zpracovávat tyto osobní údaje:
  - jméno a příjmení, titul, trvalé bydliště, e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa, VIN vozidla, SPZ vozidla.

  Tyto osobní údaje budeme zpracovávat pouze v některých případech, kdy je nutné tyto údaje doložit. 
  - datum narození (pokud je vyžadováno pro smlouvu nebo podmínky)
  - rodné číslo (pokud je vyžadováno pro smlouvu nebo podmínky)
  - zdravotní znevýhodnění (pokud je na ně aplikována nebo vázaná sleva)
  - číslo občanského průkazu (pokud je vyžadováno pro smlouvu nebo podmínky)
  - číslo řidičského průkazu (pokud je vyžadováno pro smlouvu nebo podmínky)
  - příjem ze zaměstnání (pokud je vyžadováno pro smlouvu nebo podmínky)
  - platební údaje - číslo platební karty (pokud je platba prováděna kartou nebo fakturou)
  - číslo zelené karty (pokud je vyžadováno pro smlouvu nebo podmínky)
  - číslo velkého technického průkazu (pokud je vyžadováno pro smlouvu nebo podmínky)

 4. Souhlas uděluji dle Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 36 měsíců od udělení souhlasu od posledního kontaktu, případně do odvolání nebo opravy tohoto souhlasu.
 5. "VAG" při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od "VAG", mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od "VAG" a nesmí je využít jinak.
  Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.
  Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak jsou:
  a) Osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů, provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s
  cílenou reklamou;
  b) Osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
  c) Osoby, které Vám doručují kupované zboží, tištěné propagační materiály, či dárky v rámci marketingových akcí;
  d) Osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
  e) Poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
  f) Obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí;
  g) Inkasní agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek "VAG";
  h) Konzultační služby, které nám pomáhají se zvýšením spokojenosti, zlepšováním služeb, podporou našich zákazníků a zaměstnanců;
  i) Provozovatelé kamerových a monitorovacích systémů v prostorách "VAG"
  j) Importér značky Hyundai, které jako zákazník vlastníte a my zajišťujeme služby
  Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů
  např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším
  orgánům veřejné správy.
 6. Souhlas subjektu údajů s marketingovým oslovením k jednotlivým formám kontaktu ze strany Správce jsou následující:
  * telefonicky: souhlasí
  * prostřednictvím sms: souhlasí
  * e-mailem: souhlasí
  * poštou: souhlasí
 7. Souhlas uděluji dle Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 24 měsíců od udělení souhlasu od posledního kontaktu, případně do odvolání nebo opravy tohoto souhlasu. 
 8. Prohlašuji, že jsem byl ze strany "AV" informován o svých právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů (OÚ), zejména o právu být informován/a o zpracování svých OÚ, na přístup ke svým OÚ, právu na kopii, na opravu či doplnění nepřesných OÚ, o právu na výmaz OÚ, o právu na omezení zpracování OÚ v rozsahu a čase, právu požadovat přenesení údajů k jinému správci, o právu vznést námitku či stížnost proti zpracování OÚ, právu svůj souhlas odvolat.
 9. Seznam zpracovávaných osobních údajů a podrobné informace týkající se výkonu mých práv ochrany osobních údajů mohu najít v provozovně firmy i na internetových stránkách Správce www.asijskevozy.cz pod názvem Informační memorandum firmy. Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: gdpr@autorozkos.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
 10. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů využijte prosím e-mailu: gdpr@autorozkos.cz. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.
 11. Prohlašuji, že jsem si vědomý/á svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů (OÚ), obzvláště právem: být informován/a o zpracování svých OÚ, na přístup k svým OÚ, na kopii, na opravu, na dotaz, na výmaz, na omezení zpracování OÚ v rozsahu a čase, na přenos OÚ k jinému správci, na vznesení námitky, nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, kdykoli svůj souhlas odvolat, na stížnost u správce nebo dozorového úřadu.
 12. Jsem si vědomý/á, že mám právo souhlas se zpracováním mých osobních údajů neposkytnout a že v takovém případě nemá správce (AV) v některých případech zákonnou možnost poskytnutí služby.
 13. Podrobné informace týkající se výkonu mých práv ochrany osobních údajů mohu najít v provozovně firmy i na internetových stránkách zaměstnavatele pod názvem Informační memorandum firmy AUTO ROZKOŠ - VYSOČINA AUTO GROUP a.s.:

  Adresa internetových stránek firmy: www.jihlava.mitsubishi-motors.cz
  Odpovědná osoba:           Alena Juzová
  Email:                     juzova@autorozkos.cz